nejčastější dotazy

Provozování vodovodů a kanalizací

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění. Zákon č. 275/2013 Sb. kterým se pozměňuje zákon o vodovodech a kanalizacíh s platností od 1.1. 2014. Vyhláška č. 428/2001 Sb.kterou se provádí zákon č.274/ 2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č.146/2004 Sb. a vyhlášky č. 515/2006 Sb. Zákon č. 254/ 2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění. Více informací zde:

soubor ke stazeni

Kvalita vody, měření a parametry kvality vody

Základní chemické a mikrobiologické ukazatele poskytují informaci o kvalitě vody z konkrétního zdroje či z místa odběru vzorku (studna, kohoutek v domácnosti, hydrant). Limitní hodnoty jednotlivých parametrů analýzy jsou jako hygienické limity stanoveny vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., která je v souladu s předpisy EU a je prováděcí vyhláškou zákona o ochraně veřejného zdraví. Vyhláška i výsledky rozboru, které obdržíte v laboratoři, jsou rozděleny do jednotlivých skupin. Základní rozdělení je na ukazatele mikrobiologické (biologické) a chemické. Každý parametr má stanovený limit, vůči kterému je porovnávána kvalita vyšetřovaného vzorku vody. Více informací zde:

soubor ke stazeni

Vodoměr - kdo je vlastníkem a jak pečovat o vodoměr

Správný chod vodoměru je podmíněn předepsanou vodoměrnou sestavou, která je ve správě a majetku odběratele. Vlastníkem vodoměru je vlastník vodovodu s výjimkou případů, kdy přede dnem nabytí účinnosti zákona  o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. se prokazatelně stal vlastníkem vodoměru provozovatel vodovodu. Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí provozovatel. Vodoměr instalovaný ve Vaší nemovitosti je velmi důležitým zařízením pro korektní vzájemný vztah mezi Vámi a naší společností. Za jeho ochranu odpovídá dle zákona č. 274/2001 Sb. majitel nemovitosti. Více informací zde:

soubor ke stazeni

Vodné a stočné

Vodné je úplatou za pitnou vodu dodanou v určitém množství za určitou dobu a služby spojené s jejím dodáním. Právo na vodné vzniká vtokem vody do vodovodního potrubí napojeného bezprostředně za fakturačním vodoměrem. Stočné je cenou za odvedení odpadní vody kanalizací na čistírnu odpadních vod, její vyčištění na kvalitu stanovenou vodoprávní legislativou a odvoz a uložení hrubých nečistot včetně upravených čistírenských kalů a jejich likvidaci. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do veřejné kanalizace. Málokdo si uvědomuje, že tyto služby musí být zajištěny nepřetržitě po celých 24 hodin denně. Více informací zde:

soubor ke stazeni

Neoprávněný odběr vody a neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace

Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr:

  1. před vodoměrem
  2. bez uzavřené písemné smlouvy o dodávce vody nebo v rozporu s ní
  3. přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší  než je odběr skutečný
  4. přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením

Neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace:

  1. bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod
  2. v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem
  3. přes měřící zařízení neschválené provozovatelem nebo přes měřící zařízení, které v důsledku zásahu odběratele množství vypouštěných odpadních vod nezaznamenává nebo zaznamenává množství menší než je množství skutečné

Odběratel je povinen nahradit ztráty vlastníkovi (provozovateli) vodovodu nebo kanalizace.

Vypuštění odpadních vod

Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Více informací zde:

soubor ke stazeni

Tvrdost vody

Pod pojmem tvrdost vody obecně rozumíme koncentrace všech rozpuštěných vícemocných kationtů kovů alkalických zemin, v podstatě se jedná o sumu vápníku a hořčíku. Základní jednotkou tvrdosti vody je mmol/l (milimoly v litru). Jaké jsou parametry tvrdé resp. měkké vody? Více informací zde:

soubor ke stazeni

Zřízení a zprovoznění přípojky

Po dohodě se zákazníkem zajistí provozní středisko zhotovení přípojky, (případně i zprovoznění popř. osazení vodoměru) na základě žádosti o zřízení přípojky.Toto může být prováděno i prostřednictvím objednávky ze strany zákazníka. Více informací zde:

soubor ke stazeni

Vlastník vodovodní a kanalizační přípojky 

Zákon č. 274/ 2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů v §3 odst. 3 stanoví, že vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona , je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

 

SÍDLO SPOLEČNOSTI

INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 1142/42
772 00 Olomouc