fakturace a jak platit

Fakturace vodného

Platba za vodné a stočné se uskutečňuje formou faktury, která musí být uhrazena v uvedené lhůtě splatnosti. 

Způsob určení množství odebírané vody, není-li osazen vodoměr stanoví prováděcí Vyhláška č. 48/2014 Sb. k zákonu č.275/2013  Sb. (Novela Zák. č. 274/2001 S.) o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, zejména příloha č. 12 citované vyhlášky – Směrná čísla roční spotřeby vody. 

Splatnost faktur za vodné a stočné je u INSTY CZ 14 dní ode dne vystavení.

Faktury jsou zasílány obyčejnou poštovní zásilkou na adresu pro doručování uvedenou ve smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod.
1.upomínka je zaslána doporučenou poštovní zásilkou.

Na základě ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., § 9, odstavec 6, písm. g) – v případě prodlení odběratele s placením vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dní může provozovatel přerušit nebo omezit dodávku pitné vody nebo odvádění odpadních vod. O této skutečnosti je povinen provozovatel upozornit odběratele alespoň 3 dny předem.

Jak platit

Své faktury můžete platit přiloženou složenkou, případně bezhotovostně z Vašeho účtu na účet, který je uveden ve faktuře.
Důležité je řádně uvést variabilní symbol, který je číslo smlouvy nebo číslo odběrného místa, dle jednotlivých středisek začíná:

Doporučujeme všem našim zákazníkům přejít na systém úhrady záloh ať již formou jednorázového či trvalého příkazu k úhradě.

Službu SIPO naše společnost nemá zavedenou a ani s jejím zavedením v nejbližší době nepočítá.

SÍDLO SPOLEČNOSTI

INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 1142/42
772 00 Olomouc