Aktuality

NEW !!! - Informace k aktualizaci smluv

23. 08. 2021
 Vážení odběratelé,
v souladu s legislativními změnami platnými od 1.4.2014, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění novely č. 275/2013 Sb., musí být odběratelské smlouvy uvedeny do souladu
s ustanovením § 8 odst. 16 a 17 tohoto zákona, a to v termínu do 31.12.2023.
 
S ohledem na tuto zákonnou povinnost provozovatele musíme provést jejich aktualizaci tak, aby smluvní vztah odpovídal novým zákonným
požadavkům. Pokud bychom tak neučinili, vystavili bychom Vás v budoucnu riziku neplatné odběratelské smlouvy. Pro Vás jako odběratele
vyplývá povinnost uzavřít aktualizovanou smlouvu se zákona. Neuzavřením písemné aktualizované smlouvy je kvalifikováno jako neoprávněný
odběr vody či neoprávněné odvádění odpadních vod s možností přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod až do doby
narovnání smluvního vztahu.
 
Naše společnost od roku 2018 oslovuje postupně odběratele s aktualizací smlouvy, aby do stanoveného termínu došlo k aktualizaci všech
doposud uzavřených smluv, a byla tak naplněna litera zákona.
 
Aktualizace smluv probíhá systematicky podle technické evidence odběrných míst. Nová verze smlouvy se odesílá k podpisu na kontaktní
adresu odběratele. Současně se provádí kontrola vlastníků připojených nemovitostí.
 
Pokud tedy ze strany odběratele nebyla včas nahlášena změna vlastnictví bude smlouva zaslána na majitele nemovitosti, jehož vlastnické
právo je zapsáno v katastru nemovitostí. V případě spoluvlastnictví se smlouva sepisuje pouze s jedním vlastníkem, případě s podepsaným
souhlasem spoluvlastníků. Upozorňujeme, že odběratelem a smluvním partnerem se stává vždy vlastník nemovitosti, pozemku nebo stavby
připojené na vodovod.
V případě dotazů ohledně smlouvy nás můžete kontaktovat na tel: 731 407 565 Dračková Andrea a/nebo emailem: drackova@insta.cz.
 
Vzhledem k velkému počtu smluv se jedná a bude se jednat o náročný administrativní proces. Rádi bychom Vám tedy předem poděkovali
za součinnost, pochopení a vstřícný přístup při aktualizaci smluvního vztahu.

 
Vladimír Erben
jednatel společnosti INSTA CZ s.r.o.


Informace k aktualizaci smluv - ke stažení .pdf
 

Zpět

 

SÍDLO SPOLEČNOSTI

INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 1142/42
772 00 Olomouc